Aperçu du festival

Karima skalli

https://www.youtube.com/watch?v=nM9hbRTgvn0

 

Kabira Tabaamrant au Festival de musique 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=icoPiBheqbM

Fatima Tabaamrant :

https://www.youtube.com/watch?v=YkUxs5QJJGc

Aziz Chamkh du groupe Izenzar

https://www.youtube.com/watch?v=4VDjvMwLpkk

Larbi Imghrane du groupe Imghrane :

https://www.youtube.com/watch?v=82jybPb6tuI

Présentations des élèves du lycée

https://www.youtube.com/watch?v=ZKLVAqFTu8s

https://www.youtube.com/watch?v=kEaacQltKt4

Présentation des élèves du primaire :

https://www.youtube.com/watch?v=-pwkdZ5qptU

https://www.youtube.com/watch?v=ZMGB8gnJXcc

https://www.youtube.com/watch?v=vazR4_oFq90

https://www.youtube.com/watch?v=LUbI3MpGHIk

Etudiants et associations :

https://www.youtube.com/watch?v=W2OpSqp0zPs

https://www.youtube.com/watch?v=3yEiSrNsYe4

1-UMC-Chanson TAWARGUIT Festival de musique Attaraji 23 et 24 mars 2012.MPG

https://www.youtube.com/watch?v=yFUpVdtjk4g

2-UMC-Festival de musique Attaraji 23 et 24 maes 2012-Chanson anglaise.MPG

https://www.youtube.com/watch?v=UF2KP2KJTY0

3-UMC-Chanson soirée clôture Festival de musique Attaraji 23 et 24 mars 2012.MPG

https://www.youtube.com/watch?v=7v15o-D3Z2Y